نمرات ترم I سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم I سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz…………….…….. Family and Friends Starter B

Riz…………….…….. Family and Friends Starter -A

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz………………………….….. Family and Friends 4B

Riz………………………..…..Family and Friends 3C

Riz………………………..…..Family and Friends 3D

Riz………………….….…….. Family and Friends 2C

Riz…………………………………………..…….. ACC7

Riz……………………………………………….. ACC15

Riz…………………..…….. Family and Friends 1B

Riz……………………………Family and Friends 3A

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……….…….. Family and Friends 2C

Riz…………..…….. Family and Friends 4D

Riz…………….…….. Family and Friends 1C

Riz……………………….…….. First friends 3B

Riz……………………….…..First friends 2B

Riz…………………………….………..ACC5

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz…………….…….. Family and Friends Starter

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

Riz…………………….………….. First friends 3B

 

 

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Tangeman ………..……….….. First Friends 3B

Tangeman …………………Family and Friends 4E

 

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……… Family and Friends 2D

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas……………………………..…… ACC 20

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas …………………… Family&Friends 3E

Shahre Khas…….………Family and Friends 1C

Shahre Khas…….………………First Friends1C

Sharh khas………………………………. pockets 3B

 

 

شعبه کوری حیاتی:

 

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati………………………Family and friends 3B

Kowri Hayati……………….…..Family and friends 4A

Kowri Hayati…………………………..First Friends 3A

Kowri Hayati…………………………………..Speaking

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 8 مه, 2024
تعداد بازدید : 291

مطلب مرتبط