نمرات ترم G سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم G سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz…….. Family and Friends 2A

Riz……….…….. First friends 2B

Riz……….…….. First friends 3A

Riz…………….…….. Hand writing

Riz………………Family and Friends Starter

 

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……..Family and Friends 1A

Riz……..Family and Friends1B

Riz……..Family and Friends1C

Riz……….…….. Family and Friends2B

Riz……….…….. First friends 3A

Riz……….…….. First friends2B

Riz…………..Acc8

Riz…………..Family and Friends 4A

Riz…………..Family and Friends 4C

Riz…………..Family and Friends 5 C-D خصوصی

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

iz………….. Family and Friends2C

Riz……….…….. First friends 3A

Riz…………….…….. First friends 1A

Riz…………….……..Pockets 2B

Riz…………….……..Pockets 2C

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 4B

Tangeman ………..……..Pockets3D

Tangeman ……….…….. First Friends2B

Tangeman ……….……..First Friends 2A

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………… ACC 11

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……… Family and Friends Starter B

 

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….………First Friends2A

Shahre Khas…….……..Family and Friends3B

Sharh khas…….Little pockets E

 

 

 

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم ملیحه حاتمی:

Gandomzar…………………… First friends 2B

نمرات کلاس های سرکار خانم صدیقه حاتمی:

Gandomzar…………………… Family&Friends2B

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati……..Family and Friends 1B

Kowri Hayati……..Family and friends 1C

خصوصی Hayati……..Family and friends2A

 Kowri Hayati……..First Friends2A

 

 

 

 

 

 

شعبه ابگرمک:

نمرات کلاس های سرکار مصلحی پور:

Abgarmak………………. Family and Friends2B

Abgarmak………………. First friends 2B

Abgarmak………………. Pockets 2B

Abgarmak……………….Pockets 1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین, ۱۴۰۲