فیلم و صوت
    زبان آموزان برتر ترم بهار۱ زبانسرای ایران زمین یک هدیه کوچک محضر ایران زمینیان عزیز