اساتید زبانسرای ایران زمین

اساتید زبانسرای ایران زمین که از بدو تاسیس ما را یاری کرده اند:

اسامی نفرات                                                شروع همکاری

1. جناب آقای علی رسولی                                   از تابستان 83

2. جناب آقای حسین تاجیک                               از  تابستان 84

3. سرکار خانم مطهره مرادی                               از تابستان 88

4. سرکار خانم سمیه رستمی                               از تابستان 88

5. جناب آقای ابراهیم موذنی                                از  تابستان 89

6. جناب آقای عمران رجایی                                   از پاییز 88

7. سرکار خانم یلدا اعتراف                                     از پاییز 89

8. جناب آقای علی یوسفی                                    از  پاییز 89

9. سرکار خانم زهرا ریزی                                      از بهار 91

۱۰. سرکار خانم زهرا بهشتی فرد                             از تابستان ۹۱

۱۱. جناب آقای باقر شفیعی                                از زمستان ۹۱

۱۲. سرکار خانم زهرا محمودی                               از بهار ۹۲

13.سرکار خانم لیلا(پروانه) حیدری                                 از پاییز 92

14. سرکار خانم فرزانه فتوحی                                 از تابستان 92

15.جناب آقای یاسر عبداللهی                                  از تابستان 92

16. جناب آقای وحید سعادت                                  از تایستان 92

17. جناب آقای مجید اعتماد                                   از پاییز 92

18. سرکار خانم اعظم مفیدی                                 از زمستان 92

19. سرکار خانم طاهری                                         از تابستان 93

20. جناب آقای نادر مهبودی                                   از تابستان 93

21. جناب آقای مصطفی حیدری                               از تابستان 93

22. جناب آقای محمدحسین زارعی                           از تابستان 93

23. سرکار خانم مریم پارسا                                    از تابستان 93

24. سرکار خانم ارینب نیک سیرت                              از تابستان 92

25. سرکار خانم راضیه حاتمی                                   از تابستان 93

26. سرکار خانم منیره صحراگرد                                   از پاییز 93

27. سرکار خانم صغری مصلحی پور                            از  تابستان 94

28. سرکار خانم ریحانه غریبی                                   از تابستان 94

29. سرکار خانم مریم آشیان                                     از پاییز 94

30. سرکار خانم ساره بازدیده                                      از پاییز 94

31. جناب آقای حسین رحیمی                                  از تابستان 94

32. سرکار خانم میترا بهرامی                                   از تابستان 94

33. سرکار خانم زینب بهرامی                                   از پاییز 94

34. سرکار خانم زهرا حاتمی                                    از تابستان 94

35. سرکار خانم نازنین حیدری                                  از تابستان 95

36.    جناب آقای حمیدرضا کمالی                             از زمستان 94

37. جناب آقای احمد بازدیده                                     از بهار 95

38. جناب آقای مجتبی عمرانی                                 از تابستان 95

39. جناب اقای میلاد کازرونی                                    از تابستان 95

40. سرکار خانم آسیه مفیدی                                   از تابستان 94

41. سرکار خانم فاطمه آورافروز                                  از بهار 96

42. سرکار خانم سکینه بلوچی                                  از زمستان 95

43. جناب آقای پیمان حمزوی                                    از زمستان 95

44. سرکار خانم سکینه مصلحی پور                           از تابستان 95

45. سرکار خانم مدینه مصلحی پور                             از تابستان 95

46. جناب آقای اسماعیل صالحی                               از بهار 95

47. جناب آقای علی نوروزی                                      از تابستان 96

48. سرکار خانم سودابه بهرامی                                 از تابستان 96

49. سرکارخانم رضیه امامی                                     از تابستان 97

50. سرکار خانم زهرا تشانی                                    از تابستان 96

51. سرکار خانم زهرا خوبرو                                             از زمستان 96

52. جناب آقای ابوالفضل احمدی                                از تابستان 97

53. جناب آقای مرتضی بازدیده                                  از زمستان 96

54. جناب آقای حمزه جعفری                                    از تابستان 93

55. جناب آقای محمدرضا امامی                                از تابستان 97

56. جناب آقای محمدرضا مطهری                              از پاییز 97

57. سرکار خانم سحر بهروسی                                از پاییز 97

58. سرکارخانم فاطمه ایدانی                                  از زمستان 98

59.سرکار خانم شیرین جمالی                                 از تابستان 96

60. سرکار خانم زینب پسران زاده                             از تابستان 98

61. سرکارخانم مهدیه پروین                                    از تابستان 98

62. سرکار خانم زهرا عالی پور                               از تابستان 1400

63. سرکارخانم کبری آزاد                                      از تابستان 1400

64. سرکار خانم ملیحه حاتمی                                  از بهار 1401

65. صدیقه حاتمی                                                 از پاییز 1401

66. زهره حیدری                                                    از پاییز 1401


تاریخ انتشار : ۱۸ آذر, ۱۳۹۳
تعداد بازدید : 25994