نمرات ترم B سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم B سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz………….…….. First friends 3B

Riz…………….…….. Hand writing A

Riz…………….…….. Hand writing B

 

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…………..….. Family and Friends 2C

Riz………………….Family and Friends 2B

Riz…………………..Family and Friends1D

Riz……………… Family and Friends Starter

Riz……………………………………. Chat Class

Riz…………………………..………..Speaking

Riz……….…………………….…..Acc6 خصوصی

Riz……………………Family and Friends 1B

Riz………………………………..ACC15

 

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……….…….. Family and Friends Starter

Riz…………….….. Family and Friends 3A

Riz………………….. Family and Friends3B

Riz……………….…….. First friends 2A

Riz…………………….……..Pockets 2A

Riz…………………..……..Pockets 3B

Riz……………..…..Family and Friends 4B

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz…………….…….. First friends 1B

 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz………………………………..ACC 1

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman …………………..…….. Handwriting A

Tangeman …………..……..Family and Friends 3B

Tangeman ……………………….. First Friends3B

Tangeman ……………….….……..First Friends 3A

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas…………………………………… ACC 13

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….…………… Family and Friends 1B

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas …………………… Family&Friends2C

Shahre Khas………….……..Family and Friends3D

Sharh khas………………………………. pockets 1B

نمرات کلاس های سرکارخانم ملیحه حاتمی:

Shahre Khas…….…………..……Handwriting A

 

 

 

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati……………..Family and Friends 1D

Kowri Hayati………………Family and friends 2B

Kowri Hayati………….…..Family and friends 3A خصوصی

Hayati………………………..First Friends 1 خصوصی

Kowri Hayati……………………….First Friends3A

 

 

 

 

 

 

شعبه آبگرمک:

نمرات کلاس های سرکارخانم  مصلحی پور:

Abgarmak………………………. Family and Friends 2D

Abgarmak………………………. First friends 3B

Abgarmak…………….…………. Pockets 1A

Abgarmak…………………..………. Pockets 3A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم فائزه حاتمی:

Abgarmak………………. Lattle Pockets A

Abgarmak………….………….Pockets 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 14 آگوست, 2023
تعداد بازدید : 1791

مطلب مرتبط