نمرات ترم D سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم D سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz……….…….. Family and Friends 1A

Riz………….……….…….. First friends 1A

Riz……………………….. First friends 1B-A

Riz…………….………….. First friends 1B-B

 

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……………….. Family and Friends 3A

Riz…………………Family and Friends 2B

Riz…………….…..Family and Friends 2D

Riz……….…….. Family and Friends 1B

Riz……….……………… First friends 1B

Riz…………..….. Family and Friends 5B

Riz…………………Family and Friends 1D

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……….….…….. Family and Friends 1B

Riz…………..…….. Family and Friends 3C

Riz………..…….….. Family and Friends 3D

Riz…………………….…….. First friends 3A

Riz……………………..…….. Hand writing A

Riz……………………..…….……..Pockets 3A

Riz……………….…..Family and Friends 4D

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz………………………….. First friends 2B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

Riz…………….……….. First friends1A

 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz…………………………………. ACC11

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم مفیدی:

Tangeman …………….…..…….. First Friends 1A

Tangeman ………..……..Family and Friends 3D

Tangeman ………….…….. Family and Friends 1A

Tangeman ……….…….. Family and Friends Starter

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………..………… ACC 15

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……… Family and Friends 1D

 

نمرات کلاس های سرکارخانم ملیحه حاتمی:

Shahre Khas…………….………First Friends 3A

Shahre Khas……………….………Handwriting C

Shahre Khas…….……..Family and Friends4A

Shahre Khas……………….….……..Let’s go 1A

Sharh khas………………………….. pockets 1D

 

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati………..…..Family and friends 2A

Kowri Hayati…………..Family and friends 2D

Kowri Hayati……..Family and Friends Starter

Kowri Hayati…………………..…..Handwriting B

 

نمرات کلاس های سرکارخانم فائزه حاتمی:

Kowri Hayati……………………..Handwriting B

 

 

 

شعبه آبگرمک:

نمرات کلاس های سرکارخانم  مصلحی پور:

Abgarmak…………………. Family and Friends 1B

Abgarmak……………..……. Family and Friends 3B

Abgarmak……………………………. Hand writing A

Abgarmak………………………….……. Pockets 1B

Abgarmak……………………………….. Pockets 2A

Abgarmak……………………………….Pockets 2C

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 5 نوامبر, 2023
تعداد بازدید : 1019

مطلب مرتبط