نمرات ترم C سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم C سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz……….……………….…….. First friends1A-A

Riz………………….…….…….. First friends1A-B

Riz………………….………….…….. Hand writing

 

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……………………………..Family and Friends 2C

Riz……….……………..….. Family and Friends 1A

Riz……….…………….. Family and Friends Starter

Riz…………………………………….. First friends 1A

Riz…………………………… Family and Friends 5A

Riz…………………………. Family and Friends 2D

Riz……………………..……..Family and Friends2A

Riz………………………..……Family and Friends 1C

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……………………….. Family and Friends 1A

Riz………………….….. Family and Friends 3B

Riz…………………..….. Family and Friends3C

Riz…………….…………….….. First friends 2B

Riz……………………………..……..Pockets 2B

Riz…………….………………..…..Pockets 3C

Riz……………………..Family and Friends 4C

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz…………….…………..….. First friends 2A

 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz………………………………….…….. ACC10

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم مفیدی:

Tangeman ……………………..…….. Handwriting B

Tangeman ………..……….…..Family and Friends 3C

Tangeman …………..…….. Family and Friends Starter

Tangeman ……………………..….……..First Friends 3B

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas…………………………… ACC 14

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas………….……… Family and Friends 1C

 

نمرات کلاس های سرکارخانم ملیحه حاتمی:

Shahre Khas ………………..…… Family&Friends2D

Shahre Khas…….………………..……Handwriting B

Sharh khas…………………………………. pockets 1C

 

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati……………………..….. Speaking

Kowri Hayati…………..…..Family and friends 2C

Kowri Hayati……………………..First Friends3B

Kowri Hayati…………………..Handwriting A

 

 

 

 

 

 

شعبه آبگرمک:

نمرات کلاس های سرکارخانم  مصلحی پور:

Abgarmak…………………….. Family and Friends 1A

Abgarmak…………………….. Family and Friends 3A

Abgarmak………………………………….. Pockets 1A

Abgarmak…………………………….……. Pockets 1B

Abgarmak…………………………….……. Pockets 3B

Abgarmak…………………………………….Pockets 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 24 سپتامبر, 2023
تعداد بازدید : 1538

مطلب مرتبط