نمرات ترم E سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم E سال ۱۴۰۲ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم چرخ پر:

Riz…………….…….. First friends2A-A

Riz…………….…….. First friends2A-B

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz……………… Family and Friends 3B

Riz………………..Family and Friends 2C

Riz………………..Family and Friends 3A

Riz……….…….. Family and Friends 1C

Riz……………..….…….. First friends 2A

Riz…………….….. Family and Friends 5C

Riz…………..………Family and Friends 2A

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz…………………….. Family and Friends 1C

Riz………………..….. Family and Friends 3D

Riz………………..….. Family and Friends 4A

Riz…………………………….. First friends 3B

Riz……………………….…….. Hand writing B

Riz……………….…..Family and Friends 5A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عمرانی:

Riz…………….………….. First friends 3A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم کازرونی:

Riz…………….……….….. First friends1B

 

نمرات کلاس های آقای تاجیک:

Riz……………………………………. ACC12

Riz………………………………….…..ACC 4

 

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Tangeman …………..…..…….. First Friends 1B

Tangeman ………..……..Family and Friends 4A

Tangeman ……….…….. Family and Friends 1A

Tangeman ……….…….. Family and Friends 1B

 

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas……………..……… ACC 16

 

نمرات کلاس های سرکارخانم ملیحه حاتمی:

Shahre Khas …………………… Family&Friends 3A

Shahre Khas…………………..………First Friends 3B

Shahre Khas……………………..………Handwriting D

Shahre Khas…….………….…..Family and Friends4B

Shahre Khas…………………………..……..Let’s go 1B

Sharh khas……………………………….…. pockets 2A

 

 

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati………………………Family and Friends 1A

Kowri Hayati…………………………Family and friends 2B

Kowri Hayati………………………….Family and friends 3A

Kowri Hayati…………………………………..First Friends1A

 

 


برچسب :
تاریخ انتشار : 29 نوامبر, 2023
تعداد بازدید : 946

مطلب مرتبط