• زبان آموزان ممتاز ترم C سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین
 • زبان آموزان ممتاز شعبه شیرینو در نیمه اول سال ۹۷
 • گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳
 • برگزاری مراسم اعطای مدارک زبان آموزان شعب شهرخاص و گندمزار ایران زمین
 • گزارش تصویری و ویدئویی جلسات دهم و یازدهم و موضوع جلسه دوازدهم بحث آزاد انگلیسی
 • نمرات ترم Cسال ۹۷زبانسرای ایران زمین شهرستان جم
 • گزارش تصویری بحث آزاد شماره ۹ و موضوع جلسه شماره ۱۰
 • زبان آموزان ممتاز ترم B سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین
 • برگزاری جلسه هم اندیشی و آزمون تعیین سطح پرسنل زبانسرای ایران زمین
 • گزارش تصویری از مجتمع جدید ایران زمین در شهر ریز
 • گزارش تصویری جلسه بحث آزاد شماره ۶ و موضوع شماره ۷
 • گزارش تصویری جلسه بحث آزاد انگلیسی شماره ۵ و موضوع جلسه شماره ۶
 • جلسه هم اندیشی با والدین و اعطای مدارک زبان آموزان شعبه تنگمان-جمال آباد
 • گزارش تصویری جلسات بحث آزاد شماره ۳ و ۴ و موضوع جلسه پنجم
 • زبان آموزان ممتاز ترم A سال ۹۷
  زبان آموزان ممتاز شعبه شیرینو در نیمه اول سال ۹۷ گزارش تصویری-ویدئویی جلسه بحث آزاد شماره ۱۲ و موضوع جلسه ۱۳ برگزاری مراسم اعطای مدارک زبان آموزان شعب شهرخاص و گندمزار ایران زمین گزارش تصویری و ویدئویی جلسات دهم و یازدهم و موضوع جلسه دوازدهم بحث آزاد انگلیسی گزارش تصویری بحث آزاد شماره ۹ و موضوع جلسه شماره ۱۰ زبان آموزان ممتاز ترم B سال ۹۷ شعب مختلف ایران زمین برگزاری جلسه هم اندیشی و آزمون تعیین سطح پرسنل زبانسرای ایران زمین گزارش تصویری از مجتمع جدید ایران زمین در شهر ریز گزارش تصویری جلسه بحث آزاد شماره ۶ و موضوع شماره ۷ گزارش تصویری جلسه بحث آزاد انگلیسی شماره ۵ و موضوع جلسه شماره ۶ جلسه هم اندیشی با والدین و اعطای مدارک زبان آموزان شعبه تنگمان-جمال آباد گزارش تصویری جلسات بحث آزاد شماره ۳ و ۴ و موضوع جلسه پنجم
| آرشیو |
تبلیغات