نمرات ترم F سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم F سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz…….. Family and Friends 1D

Riz…….. Family and Friends 2B

Riz……….…….. First friends 2A

Riz……….…….. First friends 2B

Riz………………First friends 3B

 

 

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…….. First friends 1A

Riz……..Family and Friends Starter

Riz……..Family and Friends1A

Riz……..Family and Friends1B

Riz……….…….. Family and Friends2A

Riz……….…….. First friends 2B

Riz……….…….. First friends2A

Riz…………..Acc7

Riz…………..Family and Friends 3D

Riz…………..Family and Friends 4C

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..Family and Friends 2C

Riz……….…….. First friends 2B

Riz………….. Family and Friends2B

Riz…………….…….. Hand writing B

Riz…………….……..Pockets 2A

Riz…………….……..Pockets 2B

Riz…………..Family and Friends 3C

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 2D

Tangeman ………..……..Family and Friends 4A

Tangeman ………..……..Pockets3C

Tangeman ……….…….. First Friends2A

Tangeman ……….……..First Friends 1B

 

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………… ACC10

 

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……… Family and Friends Starter

 

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….………First Friends1B

Shahre Khas…….………Little pockets D

Shahre Khas…….……..Family and Friends3A

Sharh khas……..Pockets 3F

 

 

 

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم ملیحه حاتمی:

 Gandomzar…………………… First friends 2A

نمرات کلاس های سرکار خانم صدیقه حاتمی:

Gandomzar…………………… Family&Friends2A

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati…….. family & friend 1D

 Kowri Hayati…….. Family and friends خصوصی ۱

Kowri Hayati……..Family and Friends 1A

Kowri Hayati……..Family and friends 1B

Kowri Hayati……..First Friends1B

 

 

 

 

 

 

شعبه ابگرمک:

نمرات کلاس های سرکار مصلحی پور:

Abgarmak………………. Family and Friends2A
Abgarmak………………. First friends 2A

Abgarmak………………. Pockets 2A

Abgarmak……………….Pockets 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 5 مارس, 2023
تعداد بازدید : 1684

مطلب مرتبط