دوره های آموزشی

دوره ی آموزشی کودکان (CHC)
Children Conversation Course

pockets

first friends

جهت مشاهده توضیحات بر روی فایل زیر کلیک کنید:

CHC
 

دوره ی آموزشی نوجوانان (ADC)

Adolescent Conversation Course

 family and friends

جهت مشاهده توضیحات بر روی فایل زیر کلیک کنید:

ADC

 


top notch
( Adult Conversation Course)

جهت مشاهده توضیحات برروی فایلزیر کلیک کنید:

ACC

دوره آموزشی غیرحضوری (NCC):

 NCC

 

 

 

 

دوره ی آموزشی فرانسه  (FCC)

( French Conversation Course)

 

جهت مشاهده توضیحات بر روی فایل زیر کلیک کنید:

FCC


تاریخ انتشار : 15 فوریه, 2015
تعداد بازدید : 6988