نمرات ترم E سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

 

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم E سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

 

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz…….. Family and Friends 1C

Riz…….. Family and Friends 2A

Riz……..First friends 3A

Riz……….…….. First friends 1B

Riz……….…….. First friends 2A

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…………..Family and Friends 5 A-B.docxخصوصی

Riz…….. Hand writing

Riz……..Family and Friends1A

Riz……..First friends 3B

Riz……….…….. Family and Friends1D

Riz……….…….. First friends 2A

Riz…………..Acc6

Riz…………..Family and Friends 3C

Riz…………..Family and Friends 4B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..Family and Friends 2B

Riz……….…….. First friends 1B

Riz……….…….. First friends 2A

Riz………….. Family and Friends2A

Riz…………….…….. Hand writing A

Riz…………….……..Pockets 2A

Riz…………..Family and Friends 3B

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

 

Tangeman ………..……..Family and Friends 2C

Tangeman ………..……..Pockets3B

Tangeman ……….…….. First Friends1B

Tangeman ……….……..First Friends 1A

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………… ACC9

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….……….First friends3B

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….………First Friends1A

Shahre Khas…….………Little pockets C

Sharh khas……..Pockets 3E

 

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم ملیحه حاتمی:

Gandomzar…………………… First friends 1B

نمرات کلاس های سرکار خانم صدیقه حاتمی:

Gandomzar…………………… Family&Friends1D

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati…….. family & friend 1C

Kowri Hayati……..Family and friends 1A

Kowri Hayati……..First friends 3B

Kowri Hayati……..First Friends1A

 

نمرات کلاس های سرکار خانم پسران زاده:

Kowri Hayati……..First friends 2B

 

 

شعبه ابگرمک:

نمرات کلاس های سرکار مصلحی پور:

Abgarmak………………. Family and Friends1C

Abgarmak………………. First friends 1A

Abgarmak………………. Pockets 1C

Abgarmak……………….Lattle Pockets C

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 1 ژانویه, 2023
تعداد بازدید : 2948

مطلب مرتبط