نمرات ترم D سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین

 نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم D سال ۱۴۰۱ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

 

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz…….. Family and Friends 1B

Riz……………..First friends 2B

Riz……….…….. First friends 1A

Riz……….…….. First friends 1B

 

  نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…………..First friends 3A

Riz…………..First friends 3B

Riz……….…….. Family and Friends1C

Riz……….…….. First friends 1B

Riz…………..Acc3.docx  خصوصی

Riz……..……..Acc5

Riz…………..Family and Friends 3B

Riz…………..Family and Friends 4A

Riz…………..Family and Friends 4B خصوصی

 

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..Family and Friends 2A

Riz……….…….. First friends 1A

Riz……….…….. First friends 1B

Riz…………….……..Pockets 1C

Riz…………….……..Pockets 3C

Riz…………..Family and Friends 3A

Riz………….. Family and Friends1C

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 2B

Tangeman ………..……..Family and Friends 3D

Tangeman ………..……..Pockets3A

Tangeman ……….…….. First Friends1A

Tangeman ……….……..Hand writing B

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Shahrkhas………………… ACC8

 

نمرات کلاس های سرکار خانم حیدری خصال:

Shahre Khas…….………First friends3A

 

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….………Handwriting B

Shahre Khas…….………Little pockets B

Shahre Khas…….……..Family and Friends2D

Sharh khas………………Pockets 3D

 

شعبه گندمزار:

نمرات کلاس های سرکار خانم ملیحه حاتمی:

Gandomzar…………………… First friends 1A

نمرات کلاس های سرکار خانم صدیقه حاتمی:

Gandomzar…………………… Family&Friends1C

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم بازدیده:

Kowri Hayati………….. family & friend 1B

Kowri Hayati……..…..First friends 3A

Kowri Hayati……..…..First friends 3B

Kowri Hayati……..…..Handwriting B

 

نمرات کلاس های سرکار خانم پسران زاده:

Kowri Hayati…………..First friends 2A

 

 

شعبه ابگرمک:

نمرات کلاس های سرکار مصلحی پور:

Abgarmak………………. Family and Friends1B

Abgarmak………………. Hand writing B

Abgarmak………………. Pockets 1B

Abgarmak……………….Lattle Pockets B

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 14 نوامبر, 2022
تعداد بازدید : 2673

مطلب مرتبط