نمرات ترم C سال ۱۴۰۰زبانسرای ایران زمین شهرستان جم

نمرات پایان ترم زبانسرای ایران زمین در ترم C سال ۱۴۰۰ در شعب مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شعبه ریز:

نمرات کلاس های سرکار خانم بهرامی:

Riz……..First friends 2A c1

Riz……..First friends 2B c2

Riz………….. First friends 2A

Riz……..First friends 1B New

Riz…………..Family and Friends 2A

Riz……..First friends 1B

نمرات کلاس های سرکار خانم مفیدی:

Riz…………..……..First Friends 3B

Riz………………..ACC8

Riz…………..Family and Friends 4B

Riz…………..Family and Friends 4A

Riz………………..ACC4

نمرات کلاس های سرکار خانم عالی پور:

Riz……..First friends 1A

نمرات کلاس های سرکار خانم سودابه بهرامی:(آنلاین)

Riz………………..ACC1

Riz………………..ACC4

Riz…………..…….. ACC18

شعبه کوری حیاتی:

نمرات کلاس های سرکار خانم آزاد:

Kowri Hayati………….…..First friends 1

Kowri Hayati…………..First friends 1A

Kowri Hayati……………..Pockets2A

Kowri Hayati……………..Pockts3A

نمرات کلاس های سرکار مصلحی پور:

Kowri Hayati……………family & friend 1A

Kowri Hayati………..…………ACC8

شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Sharh khas……………Pockets 1B

Sharh khas……………Pockets 3B

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Shahre Khas…….……..Family and Friends1A

Shahre Khas…….……..Family and Friends3B

شعبه گندم زار:

نمرات کلاس های سرکار خانم آشیان:

Gandomzar…………………… FirstFriends 1A

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Gandomzar ………..……..Family and Friends 2B

 

شعبه تنگمان:

نمرات کلاس های سرکارخانم بازدیده:

Tangeman ………..……..Family and Friends 2A

Tangeman………First Friends 3B

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 28 نوامبر, 2021
تعداد بازدید : 1504

مطلب مرتبط