زبان آموزان ممتاز ترمCسال ۹۸ شعب مختلف ایران زمین

لیست زبان آموزان ممتاز ترمCسال ۹۸ شعب مختلف زبانسرای ایران زمین را ملاحظه می فرمایید. به این زبان آموزان و خانواده هایشان تبریک عرض می نمایید..

شعبه ریز :

نمرات کلاس های خانم مفیدی :

Riz………………..Family and Friends1B

Riz…………………………..………..…..ACC2

Riz………………..…..Family and Friends 2B

Riz…………..………..Family and Friends 5A

Riz………….………..Family and Friends1A

نمرات کلاس های خانم بهرامی:

Riz…………….Family and Friends 2C

Riz…………..…….. Family and Friends1B

Riz…………..……..First Friends 1A

Riz…………..……..First Friends 1B

Riz…………..……..First Friends 3A

نمرات کلاس های خانم بهروسی :

Riz…………..…….. pockets 3B

نمرات کلاس های خانم پارسا:

Riz…………..…….. ACC15

Riz………..…..…….. ACC9

Riz…………..…….. ACC4

نمرات کلاس های آقای حاجیانی :

                                                                                شعبه شهرخاص:

نمرات کلاس های خانم آشیان:

                                                                      Shahre Khas…….……..Pockets 1 B

      Shahre Khas…….……..Family and Friends3B

     Shahre Khas…….……..Family&Friends 4B

Shahre Khas…….……..Little pockets

نمرات کلاس های خانم بازدیده:

Shahrkhas………………… ACC6

Shahrkhas………………… First Friends3A

شعبه گندم زار :

نمرات کلاس های خانم آشیان:

Gandomzar …….…….. Family&Friends3A

نمرات کلاس های خانم بازدیده:

Gandomzar…………………… Family Starter B


برچسب :
تاریخ انتشار : 2 ژانویه, 2020
تعداد بازدید : 2662

مطلب مرتبط