ریاضیات در زبان انگلیسی

۱- یک سوم مردم اینجا مشکل دارند.
One third of the people here have problems

۲- نتیجه سیصد و هفتا و پنج هزارم بود.
The result was 0.375 (zero point three, seven, five)

۳- چهار و هفت دهم.
It’s 4 point 7

۴- اتاق ما پنج متر در ۴ متر است.
Our room is five meters by four meters

۵- شش به اضافه دو می شود هشت.
Six plus two equals eight / six and two is eight

۶- هفت منهای چهار می شود سه.
Seven minus four equals three

۷- اگر از هفت چهار تا کم کنیم می شود سه.
Seven taken away four leaves three

۸- سه چهار تا می شود دوازده تا.
Three fours are twelve
Three times four is twelve
Three multiplied by four is twelve

۹- نه تقسیم بر سه می شود سه.
Three into nine goes three
Nine divided by three is three

۱۰- من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم.
I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics.

۱۱- بیا این مسأله/ معادله را حل کنیم.
Let’s solve this problem/ equation

۱۲- ابتدا یک خط / زاویه / شکل / دایره / محور / نمودار رسم کن.
First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph

۱۳- این عدد را به حروف بنویس.
Write the number in words

۱۴- از کسر اعشاری و اینجور چیزها متنفرم.
I hate decimal fraction and such things

۱۵- می تونی این جمع را ذهنی حساب کنی یا نیاز به ماشین حساب داری؟
Can you do this sum in your head or do you need a calculator

۱۶- عدد را باید دو برابر یا سه برابر کنیم؟
Should I double the number or triple it?

۱۷- ۱۰۰ مجذور ۱۰ است و ۷ جذر ۴۹ است.
۱۰۰ is the square of ten and the square root of 49 is 7

۱۸- میانگین اعداد دو، سه و چهار چند است؟
What’s the average of two, three and four?

۱۹- نسبت مردان به زبان در این شرکت سه به یک است.
The ration of men to women is the company is three to one

۲۰- خط AB با خط BC زاویه ۴۵ درجه دارد.
Line AB is at an angle of 45 to line BC

۲۱- لطفا یک زاویه قائمه، زاویه تند و زاویه باز رسم کن.
Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle

۲۲- به یک نقاله / گونیا / پرگار نیاز دارم.
I need a protractor / setsquare / pair of compasses

۲۳- محیط و مساحت این دایره چند است؟
What’s the circumference and area of this circle

۲۴- لطفا شعاع و قطر این دایره را رسم کنید.
Please draw the radius and diameter of this circle

۲۵- ابعاد این مربع / مستطیل / مثلث چقدر است؟
What are the dimensions of this square / rectangle / triangle

۲۶- حال یک ذوزنقه / متوازی الاضلاع / لوزی رسم کن.
Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond

۲۷- آیا این شکل یک پنج ضلعی / شش ضلعی / هفت ضلعی یا هشت ضلعی است؟
Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon

۲۸- مکعب / استوانه / هرم / مخروط / کره را در تصویر پیدا کنید.
Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture

تاریخ انتشار : 1 اکتبر, 2014
تعداد بازدید : 1187

مطلب مرتبطدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *