تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال ۹۴ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک کنید:

تقویم آموزشی وبسایت

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۵ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک کنید:

تقویم آموزشی کوچک سال 95

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۶ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک کنید:

تقویم آموزشی سال 96

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۷ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک کنید:

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک کنید:

تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک فرمایید:

تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰

 

تقویم آموزشی سال ۱۴۰۱ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک فرمایید:

تقویم آموزشی نیمه اول سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک فرمایید:

 

تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۱۴۰۲ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک فرمایید:

تقویم آموزشی ن سال ۱۴۰۳ زبانسرای ایران زمین شهرستان جم:

جهت مشاهده در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک فرمایید:


تاریخ انتشار : 21 فوریه, 2015
تعداد بازدید : 3860